2018 r.

2018 r.

Budowa studni głębinowej na dz. nr 258/19 w miejscowości Kościelec, gm. Pakość

KIO.6220.16.2018.PG   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 12 października 2018 r. (data wpływu: 15.10.2018r.), zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii napowietrznej SN-15kV wraz z słupami SN-15kV oraz budowy linii kablowych nn 0,4kV wraz z złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek obr. Rycerzewo, gm. Pakość.

Pakość, 18 grudnia 2018 r. KIO.6733.12.3.2018          OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz [...]

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Pakość, 30 listopada 2018 r.    KIO.6730.122.9.2018 [...]

Budowa pola liniowego w istniejącej rozdzielni 110 kV i zmiany wyprowadzeń trzech linii w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Pakość, na terenie działki 67/4 obr. Wielowieś, gm. Pakość.

Pakość, 28 listopada 2018 r.  KIO.6733.11.3.2018                                                [...]

Budowa instalacji zbiornikowej z czterema naziemnymi zbiornikami o pojemności V = 6,7m3 oraz zewnętrznej instalacji gazowej do szafki gazowej, zlokalizowanej w miejscowości Kościelec

Pakość, dnia 02 listopada 2018 r. KIO.6220.11.2018.PG   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Panią M. B., wnioskiem z dnia 17 lipca 2018 r., zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Pakość, 15 listopada 2018 r.   KIO.6730.122.7.2018   O B W I E S Z C Z E N I E               Zgodnie z art. 49a i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks [...]

Usunięcie 3 szt. drzew rosnących na działce nr 84, obręb Rybitwy, gmina Pakość

Pakość, 15 października 2018 r. KIO.6131.81.2018.PG   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z [...]

Obwieszczenie o oględzinach 3 szt. drzew rosnących w pasie drogowym drogi nr 2546C Radłowo-Ludwiniec, stanowiącej działkę o nr 171, obręb Radłowo, gmina Pakość

Pakość, 15 października 2018 r. KIO.6131.82.2018.PG     Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Usunięcie 4 szt. drzew rosnących na działce nr 213/15, przy ul. Mogileńskiej 21 w Pakości

Pakość, 11 października 2018 r. KIO.6131.80.2018.PG   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. [...]

Budowie farmy fotowoltaicznej „Pakość 1” o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Pakość, dnia 03 października 2018 r. KIO.6220.14.2018.PG OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Usunięcie 2 szt. drzew wskazanych we wniosku Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, rosnących na działkach nr 105/4 i 110/7, przy ul. Łokietka 43 w Inowrocławiu

KIO.6131.67.2018.PG   Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania administracyjnego   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), [...]

Usunięcie 4 szt. drzew wskazanych we wniosku Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu al. M. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław rosnących na działkach nr 105/5 i 110/5

Pakość, 10 sierpnia 2018 r.KIO.6131.60.2018.PGObwieszczenieo wszczęciu postępowania administracyjnegoNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. [...]

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej SN-15kV, słupa linii SN-15kV oraz linii kablowych nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, obręb Wielowieś, gm. Pakość.

Pakość, 10 sierpnia  2018 r.   KIO.6733.8.8.2018   O B W I E S Z C Z E N I E               Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks [...]

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr 139/3, 119/18, 119/38, 119/29, 119/13, 119/14, 119/15, 119/16, 119/17, 119/31, 293/3 obręb 1, m. Pakość.

Pakość, 06 sierpnia  2018 r.   KIO.6733.7.15.2018   O B W I E S Z C Z E N I E               Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks [...]

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki 27 i części działki 81 obr. Rycerzewo, gm. Pakość.

Pakość, 18 września 2018 r.  KIO.6733.10.8.2018   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. [...]

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie części działek nr 134/2, 139/4, 395 obr. Kościelec, gm. Pakość.

Pakość, 25 września 2018 r.   KIO.6733.9.9.2018   O B W I E S Z C Z E N I E               Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks [...]

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej SN-15 kV, słupa linii SN-15 kV oraz linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi.

Pakość, 19 czerwca  2018 r. KIO.6733.8.3.2018                                     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie [...]

Budowa sieci gazowej niskiego ciśn. na terenie m. Pakość

Pakość, 15 czerwca  2018 r. KIO.6733.7.9.2018OBWIESZCZENIEo wniesieniu zmiany do wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks [...]

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”

Pakość, dnia 5 czerwca 2018 r.                      KIO.6220.9.2018 OBWIESZCZENIE   Działając na podstawie art. 48 ust. 4 [...]

Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 drzew wskazanych we wniosku B... i S... B..., rosnących na granicy działek nr 75/26 i 75/19

Pakość, 10 sierpnia 2018r.KIO.6131.59.2018.PGObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegoNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. [...]

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 38/5, obręb Mielno, gm. Pakość.

Pakość, 30 maja  2018 r.  KIO.6733.4.9.2018   O B W I E S Z C Z E N I E               Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - [...]

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 403, 47, 35, obręb Kościelec, gm. Pakość.

Pakość, 30 maja  2018 r.   KIO.6733.3.13.2018   O B W I E S Z C Z E N I E               Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - [...]

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 72, 42/2, 43/15, 43/16, 43/17, 43/19, 43/21, 44/4, 44/6, 45/11, 45/13, 45/12, obręb Jankowo, gm. Pakość.

Pakość, 25 czerwca  2018 r.KIO.6733.6.11.2018O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 [...]

Budowa instalacji zbiornikowej z podziemnymi zbiornikami na gaz płynny oraz zewnętrznej instalacji gazowej do systemowej suszarni ziarna zlokalizowanej w miejscowości Kościelec, dz. nr 2/15, gm. Pakość

Pakość, dnia 17 kwietnia 2018 r.   KIO.6220.3.2018.HR   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana Pawła Skrzypek, wnioskiem z dnia 27 lutego 2018 r., zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z [...]

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 40/1, 42/23, 42/24 obręb Jankowo, gm. Pakość

Pakość, 26 marca 2018 r. KIO.6733.5.3.2018           OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz [...]

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 403 oraz części działek nr 47, 35 obręb Kościelec, gm. Pakość

Pakość, 15 marca 2018 r. KIO.6733.4.3.2018                                                        [...]

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 38/5 obręb Mielno, gm. Pakość

Pakość, 15 marca 2018 r. KIO.6733.3.3.2018                                                        [...]

Podniesienie rzędnych składowania istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Giebnia na terenie działek o nr ewid. 39/3, 40/4, 41/5

Pakość, dnia 6 marca 2018 r.                     KIO.6220.12.2016.HROBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 [...]

metryczka