2016 r.

2016 r.

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2024”

Pakość, dnia 20 grudnia 2016 r. KIO.6220.15.2016.HR OBWIESZCZENIE   Działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Podniesienie rzędnych składowania istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Giebnia (gm. Pakość) na terenie działek nr ew. 39/3, 40/4 oraz 41/5 obręb Giebnia.

Pakość, dnia 4 stycznia 2017 r.KIO.6220.12.2016.HROBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Budowa sklepu spożywczego na terenie działki nr 38/1 w m. Ludwiniec.

Pakość, dnia 9 listopada 2016 r.   KIO.6220.11.2016.HR   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana Daniela Światowego, wnioskiem z dnia 28 września 2016 r., zgodnie z art. 85 ust. [...]

Wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku, ze złoża „WOJDAL 27” na części działki nr 82 w miejscowości Wojdal, gm. Pakość,

Pakość, dnia 5 października 2016 r.                    KIO.6220.9.2016.HR OBWIESZCZENIE   Działając na podstawie art. 33 ustawy z [...]

Budowa stacji paliw płynnych na działce nr 6 w Pakości, gmina Pakość.

Pakość, dnia 19 października 2016 r.                         KIO.6220.2.2016.HR OBWIESZCZENIE Działając na [...]

Budowa zespołu urządzeń do produkcji masy betonowej w miejscowości Ludkowo, dz. nr 46/6.

Pakość, dnia 5 października 2016 r.                          KIO.6220.1.2016.HR OBWIESZCZENIE   Działając [...]

Poszerzenie prowadzonej działalności o sprzedaż opału (węgla) na potrzeby gospodarstw rolnych na nieruchomości nr 44/325 w m. Rybitwy

   Pakość, dnia 8 sierpnia 2016 r.   KIO.6220.16.2015.HR   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji             W związku ze złożonym przez Pana Janusza [...]

Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 381, obręb 2, m. Pakość oraz działki nr 201/10 obręb Radłowo

Pakość, 27 lipca  2016 r.  KIO.6733.4.9.2016   O B W I E S Z C Z E N I E               Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 21/1, 21/2, 39 obręb Ludwiniec

Pakość, 27 lipca  2016 r.  KIO.6733.3.9.2016   O B W I E S Z C Z E N I E               Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 [...]

Rozbudowa gospodarstwa o budynek obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Gorzanach

Pakość, dnia 30 marca 2016 r. KIO.6220.19.2015.HR   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana Michała Wilińskiego, wnioskiem z dnia 18 grudnia 2015 r., zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z [...]

Budowa budynku komisariatu policji na terenie części działki nr 1, obręb Pakość

Pakość, 09 czerwca 2016 r.KIO.6733.2.7.2016OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 23 ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piechcin-Pakość na terenie działki 1, obręb Pakość

Pakość, 01 marca 2016 r.KIO.6733.1.6.2016OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 23 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Przedsięwzięcie polegające na czasowym magazynowaniu i przetwarzaniu odpadów wielowarstwowych na działce nr 3/184 położonej w Pakości

Pakość, dnia 19 stycznia 2016 r. KIO.6220.15.2015.HR   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Spółkę z o. o. ISS GROUP z siedzibą w Poznaniu, wnioskiem z dnia 3 listopada 2015 r., zgodnie z art. 85 [...]

metryczka