2017 r.

2017 r.

Wykonanie studni głębinowej na terenie działki nr 143 w m. Wielowieś

Pakość, 29 grudnia 2017 r.   KIO.6220.20.2017.HR   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana Rafała Dzikowskiego, wnioskiem z dnia 18 października 2017  r., zgodnie z art. 85 [...]

Eksploatacja kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "WOJDAL 29"

Pakość, dnia 30 kwietnia 2018 r. KIO.6220.17.2017.HR   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Panią Urszulę Kustosz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kopalnia Żwiru i Piasku [...]

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 131/8 oraz części działki nr 120, obręb 3, m. Pakość

Pakość, 17 listopada 2017 r.  KIO.6733.11.3.2017                                                    [...]

Podniesienie rzędnych składowania istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Giebnia na terenie działek o nr ewid. 39/3, 40/4, 41/5

   Pakość, dnia 13 listopada 2017 r.   KIO.6220.12.2016.HR   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o. o., wnioskiem z dnia 2 listopada [...]

Uruchomienie warsztatu mechaniki pojazdowej przy ul. Polnej w Pakości

Pakość, dnia 24 lipca 2017 r.   KIO.6220.14.2017.HR   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana Piotra Jóźwiak, wnioskiem z dnia 5 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 85 ust. 3 [...]

budowa farmy fotowoltaicznej „Pakość I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 140/2 w obrębie Wielowieś, gmina Pakość.

KIO.6220.7.2017.HR   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Moruga Sp. z o. o., wnioskiem z dnia 24 marca 2017  r., zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Budowa stacji paliw płynnych na dz. nr 6 w Pakości

KIO.6220.2.2016.HR   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez POL-PETRO Sp. z o. o., wnioskiem z dnia 28 stycznia 2016 r., zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Budowa oświetlenia na terenie działki nr 19, obręb 1, m. Pakość oraz części działki nr 38 obręb Ludkowo, gm. Pakość.

Pakość, 22 maja 2017 r. KIO.6733.9.4.2017                                                        [...]

Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś na terenie działek nr 45, 76 oraz części działek nr 44/24, 44/28, 62, 74/9, 78/9, 79, obręb Rybitwy, gm. Pakość.

Pakość, 31 maja  2017 r.  KIO.6733.8.11.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. [...]

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie części działki nr 97/1, obręb Wielowieś, gm. Pakość.

Pakość, 08 maja  2017 r.  KIO.6733.7.6.2017   O B W I E S Z C Z E N I E             Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania [...]

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 329/7, obręb 3, m. Pakość oraz działki nr 41/20 i części działki nr 41/12, obręb Jankowo, gm. Pakość.

Pakość, 07 czerwca  2017 r.  KIO.6733.6.10.2017   O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 324/7 oraz części działki nr 198/2, obręb 3, m. Pakość.

Pakość, 05 czerwca  2017 r.  KIO.6733.5.10.2017   O B W I E S Z C Z E N I E               Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - [...]

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 21/66 oraz części działki nr 21/77, obręb 1, m. Pakość.

Pakość, 08 maja  2017 r.  KIO.6733.4.6.2017   O B W I E S Z C Z E N I E               Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - [...]

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 416/9, 416/10, 416/15, 416/16, 416/17, 416/22, 416/27 oraz części działki nr 120, obręb 3, m. Pakość.

Pakość, 14 czerwca  2017 r.  KIO.6733.3.9.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. [...]

odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. "Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pakość na lata 2016-2020"

OBWIESZCZENIE   Działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

Wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku, ze złoża „WOJDAL 27” na części działki nr 82 w miejscowości Wojdal, gm. Pakość,

Pakość, dnia 17 maja 2017 r.   KIO.6220.9.2016.HR   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Panią Urszulę Kustosz prowadzącą działalność pod nazwą Kopalnia Żwiru i Piasku Urszula [...]

Wykonanie studni głębinowej na terenie działki ewidencyjnej nr 274/1, położonej w miejscowości Kościelec, gmina Pakość

Pakość, dnia 3  lutego 2017 r.   KIO.6220.14.2016.HR   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Państwo Małgorzatę i Romana Wach, wnioskiem z dnia 6 grudnia 2016 r., zgodnie z [...]

Budowa budynku przedszkola na terenie działki nr 402, obręb 2, m. Pakość.

Pakość, 23 maja 2017 r.  KIO.6733.2.8.2017   O B W I E S Z C Z E N I E              Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - [...]

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 9, 284/7 i 1/22 oraz części działek nr 23 i 111, obręb Łącko, gm. Pakość.

Pakość, 31 maja 2017 r.  KIO.6733.1.15.2017   O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego KOŚCIELEC na nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 200 i 201 w msc. Kościelec gm. Pakość

Pakość, dnia 22 marca 2018 r.                     KIO.6220.3.2015.HROBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 [...]

metryczka