Budowa farmy fotowoltaicznej Ludkowo, gmina Pakość

Pakość, dnia 15 marca 2023 r.
KIO.6220.15.2021.PG

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


W związku ze złożonym przez wspólników spółki cywilnej Elektrownie Wiatrowe Andrzej Kowalczyk, Daniel Kowalczyk, Emanuel Kowalczyk, wnioskiem z dnia 7 czerwca 2021 r. (data wpływu), zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 15 marca 2023 r. została wydana decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej Ludkowo gmina Pakość obejmującej następujące działki: nr 59/2, 60, 61, 74/1, 74/4, 63/1, 64/3, 66/12, 66/4, 67, 68, 69, 50, 49, 48/2, 44, 43/1, 42/5, 41/7, 51/3, 52/3, 33/6, 65/3, 66/9, 66/10, 66/11, 66/14, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88/1, 88/2, 65/5, 89/1, 89/2, 65/4, obr. Ludkowo, gm. Pakość”.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach pracy Urzędu.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości oraz udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości.

decyzja (736kB) pdf
załącznik nr 2 do decyzji (8125kB) pdf

Pakość, dnia 1 lutego 2023 r.
KIO.6220.15.2021.PG                                  
                                                                                           
Obwieszczenie  
o zebraniu materiału dowodowego


W związku ze złożonym przez Pana xxxxx xxxxx, Pana xxxxx xxxx oraz Pana xxxxx xxxxx – wspólników Spółki Cywilnej Elektrownie Wiatrowe Andrzej Kowalczyk, Daniel Kowalczyk, Emanuel Kowalczyk, wnioskiem z dnia 7 czerwca 2021 r. (data wpływu), w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),

zawiadamiam strony

o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Ludkowo gmina Pakość obejmującej następujące działki: nr 59/2, 60, 61, 74/1, 74/4, 63/1, 64/3, 66/12, 66/4, 67, 68, 69, 50, 49, 48/2, 44, 43/1, 42/5, 41/7, 51/3, 52/3, 33/6, 65/3, 65/4, 66/9, 66/10, 66/11, 66/14, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88/1, 88/2, 65/5, 89/1, 89/2, obr. Ludkowo, gm. Pakość”.

Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 566 60 89, w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w pobliżu miejsca planowanej inwestycji.


                                                                                                                             Pakość, dnia 28 lutego 2022 r.
KIO.6220.15.2021.PG
OBWIESZCZENIE

Urząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek złożony przez Pana Andrzeja Kowalczyka, Pana Daniela Kowalczyka i Pana Emanuela Kowalczyka – wspólników spółki cywilnej Elektrownie Wiatrowe Andrzej Kowalczyk, Daniel Kowalczyk, Emanuel Kowalczyk z siedzibą w m. Wojdal, z dnia 7 czerwca 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Ludkowo gmina Pakość obejmującej następujące działki: nr 59/2, 60, 61, 74/1, 74/4, 63/1, 64/3, 66/12, 66/4, 67, 68, 69, 50, 49, 48/2, 44, 43/1, 42/5, 41/7, 51/3, 52/3, 33/6, 65/3, 65/4, 66/9, 66/10, 66/11, 66/14, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88/1, 88/2, 65/5, 89/1, 89/2, obr. Ludkowo, gm. Pakość”.

W powyższej sprawie, 7 lutego 2021 r., Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.15.2021.PG, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę „Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa Farmy Fotowoltaicznej Ludkowo Gmina Pakość”, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organami administracji właściwymi do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowrocławiu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 1 marca 2022 r. do 30 marca 2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres p.gad@pakosc.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (1 marca 2022)
Opublikował: Paulina Gad (2 marca 2022, 08:14:23)

Ostatnia zmiana: Paulina Gad (20 marca 2023, 13:22:40)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 180