Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Wydanie dowodu osobistego

1. Dowód osobisty jest dokumentem:
- stwierdzającym tożsamość,
- stwierdzającym obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic oraz
- uprawnia do przekraczania granic wyżej wymienionych państw.
 Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2. Procedura składania wniosku:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Uwaga ! Wniosek o wydanie dowodu osobistego musi być wydrukowany dwustronnie na kartce formatu A4)

Wniosek (536kB) pdf

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
·     osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
·     osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
·     osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny
Do wniosku należy  dołączyć 1 szt. kolorowej fotografii przedstawiającej osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami *, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Zdjęcie powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Dopuszcza się złożenie fotografii:
·     w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności,
·     z nakryciem głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzone zaświadczeniem ze wspólnoty wyznaniowej,
·     uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Do wglądu potrzebny jest posiadany dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (w przypadku braku dowodu osobistego), osoby składające wniosek po raz pierwszy nie posiadające dokumentu paszportowego - inny dokument z fotografią, osoby, które nabyły obywatelstwo polskie - dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość; inny dokument zawierający fotografię.

Ponadto podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osób, które nie ukończyły 12 roku życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Dodatkowo:
Na żądanie organu pobiera się - odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeństwa, jeżeli dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL;
Na żądanie organu pobiera się- poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

3. Opłaty:
Brak opłat za wydanie dowodu osobistego.

4. Termin i sposób załatwienia sprawy:
30 dni,  a w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.
 
5. Tryb odwoławczy
Na pisemną decyzję odmawiającą wydania dowodu osobistego, służy odwołanie składane za pośrednictwem Burmistrza Pakości do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy, rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

Odbiór dowodu osobistego:
Dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek  osobiście  z wyjątkiem następujących przypadków:
- dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (małoletni do ukończenia 13 roku życia lub osoba ubezwłasnowolniona całkowicie) odbiera rodzic lub opiekun prawny. Nie jest wówczas wymagana obecność dziecka do 5 roku życia, a także od 5 do ukończenia 12 roku życia, jeśli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy,
- dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (małoletni, który ukończył 13 rok życia lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo), odbiera osobiście osoba ubiegająca się o dowód (dziecko/podopieczny) lub rodzic/opiekun prawny/kurator w obecności dziecka/podopiecznego.

Odbierając nowy dowód należy przedłożyć dotychczasowy. Odbiór dowodu osobistego potwierdza się na formularzu odbioru dowodu osobistego. Gotowość odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-gotowy

Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

Podstawy prawne:
- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 816 z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania, odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. 2021 r.,  poz. 1865),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r., poz. 400 z późn. zm.).

metryczka


Wytworzył: admin (23 czerwca 2003)
Opublikował: Jacek Malinowski (23 czerwca 2003, 11:49:49)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (10 listopada 2021, 09:45:43)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19447