Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999r. Nr 45, poz. 453)

Wniosek
wniosek (90kB) pdf
wniosek edytowalny (26kB) word

Wymagane dokumenty
Do wniosku należy dołączyć:
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
- kopia mapy ewidencyjnej z oznaczeniem granic podlegających rozgraniczeniu;
- wypisy z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości objętych wnioskiem o rozgraniczenie;
- wstępna zgoda geodety na wykonanie czynności;
- pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej – 17,00 zł (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika

Opłata skarbowa
Wniosek nie podlega opłacie.
Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Pakości w BS Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości nr rachunku 64 8170 1034 0050 0207 2000 0020 lub w kasie Urzędu Miejskiego.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski w Pakości, pok. nr 13, I piętro, tel. (52) 566 60 90
Dokumenty w formie papierowej można również składać w Biurze Obsługi Interesanta lub Sekretariacie (parter Urzędu Miejskiego w Pakości). Wnioski można także składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.

Termin załatwienia sprawy
Do 14 dni - od daty dostarczenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów na wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego (sprawy szczególnie skomplikowane do 30 dni).
Do 1 miesiąca - od daty dostarczenia dokumentacji (przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) z czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości wykonanej przez upoważnionego geodetę (sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy).

Tryb odwoławczy
Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, przekazania sprawy sądowi.
Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Pakości.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (13 października 2022)
Opublikował: Lidia Puszczykowska (13 października 2022, 14:27:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104