Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Wydanie opinii o podziale nieruchomości

1. Opis:
Wydanie opinii o podziale nieruchomości

2. Wymagane dokumenty:
Osoba występująca o wydanie opinii o podziale nieruchomości winna przedłożyć:

  • Wniosek o podział nieruchomości (57kB) pdf ,
  • 3 egz. kopii mapy zasadniczej lub katastralnej obejmującej teren, którego dotyczy wniosek w skali 1:1000 lub 1:2000,
  • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (uwierzytelniona kopia aktu notarialnego lub wypis z Ksiąg Wieczystych),
  • wypis z rejestru gruntów z podziału.

3. Opłaty:
Bez opłat

4. Stanowisko odpowiedzialne za załatwienie sprawy:
Kierownik Referatu Komunalno – Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 19, tel. 566 60 90

5. Informacje dodatkowe:
Kopie mapy zasadniczej lub katastralnej wykonuje Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 16, Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu lub wyspecjalizowane firmy.
Wypis z rejestru gruntów można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.
Na 3 egz. kopii mapy zasadniczej należy wyrysować propozycje (projekt) podziału.
Wypis z KW wydaje właściwy Sąd Rejonowy.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (11 grudnia 2006)
Opublikował: Jacek Malinowski (11 grudnia 2006, 12:51:15)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (15 marca 2011, 15:37:22)
Zmieniono: Publikacja wniosku o podział nieruchomości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7778