Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Informacja o miejscach występowania azbestu

Informacja o miejscach występowania azbestu/ 

Informacja o zakończeniu użytkowania azbestu i jego usunięciu

1. Opis:
Informacja o miejscach występowania azbestu
Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Osoby fizyczne które nie są przedsiębiorcami mają obowiązek przedkładania Burmistrzowi Pakości informacji o wyrobach zawierających azbest, w terminie do 31 stycznia każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy (do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia).

Osoby prawne, które wykorzystują wyroby zawierające azbest, przedkładają stosowną informację Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiegow terminie do 31 stycznia każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy (do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia).


2. Wymagane dokumenty:
Informacja o rodzaju i miejscach występowania azbestu (266kB) pdf
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (297kB) pdf

3. Opłaty:
- brak opłat

4. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Pakości, pok. nr 18, I piętro, tel. (52) 566 60 89

5. Podstawa prawna:
art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31).
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

6. Termin odpowiedzi:
nie dotyczy

7. Tryb odwoławczy:
nie dotyczy

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (18 stycznia 2011)
Opublikował: Jacek Malinowski (20 stycznia 2011, 14:01:07)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (8 lutego 2023, 13:47:54)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4218