Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

1. Rodzaj sprawy:
Wpis przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmiana wpisu oraz innych danych, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, wznowienie wykonywania działalności gospodarczej i wykreślenie przedsiębiorcy

2.Wymagane dokumenty:
Wniosek wraz z załącznikami.
Dokumenty do pobrania: www.biznes.gov.pl/portal/03155
 • Wniosek
 • Załącznik CEIDG-MW - dodatkowe miejsce wykonywania działalności
 • gospodarczej
 • Załącznik CEIDG-RD - rodzaj działalności
 • Załącznik CEIDG-RB - rachunek bankowy
 • Załącznik CEIDG-SC - spółki cywilne
 • Załącznik CEIDG-PN - pełnomocnictwo
 • Załącznik CEIDG-POPR - załącznik poprawkowy
 • Załącznik CEIDG-ZS - zarządca sukcesyjny
 • Instrukcja wypełniania wniosku
3. Opłaty: brak opłat.

4. Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, pok.nr 1 (parter), tel. 523070583

5. Czas załatwienia sprawy:
Złożony wniosek, nie później niż następnego dnia roboczego od daty jego złożenia zostaje przekształcony w dokument elektroniczny i przesyłany do ministra właściwego do spraw gospodarki jako organu ewidencyjnego.

6.Tryb odwoławczy:
nie przysługuje.

7.Podstawa prawna:
Konstytucja Biznesu:
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2296, ze zm.)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r. poz. 648)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 994, ze zm.)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650)
8. Uwagi:
Wniosek w wersji papierowej składany jest osobiście lub przez pełnomocnika. 
Przedsiębiorca ze strony internetowej ministra właściwego do spraw gospodarki pobiera wszelkie dane dotyczące wpisu własnego lub innych przedsiębiorców.
Usługi założenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz zmiany, zawieszenie, wznowienie i zamknięcie jdg dostępne są bezpośrednio pod adresem: www.biznes.gov.pl

metryczka


Wytworzył: admin (23 czerwca 2003)
Opublikował: Jacek Malinowski (23 czerwca 2003, 11:46:45)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (17 grudnia 2021, 11:19:53)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13279