Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków – instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

1. Opis
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków – instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.

Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Do zgłoszenia należy załączyć:
- kopię certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków,
- kopię zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub kopię pozwolenia na budowę,
- kopię mapy z naniesieniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

druk zgłoszenia (168kB) pdf  

2. Opłaty
120 zł (zgodnie z cześcią I pkt 13 załącznika do ustawy z dnia 26 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
Zwolnienia - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

3. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski w Pakości, pok. nr 18, tel. (52) 566 60 89

4. Podstawa prawna
Art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca  2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1510).
 
5. Termin odpowiedzi
Zgodnie z art. 152 ust. 4 Prawa ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

6. Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Pakości (w przypadku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji).

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (13 lipca 2020)
Opublikował: Hanna Ryterska (13 lipca 2020, 08:12:26)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (13 lipca 2020, 08:53:03)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 809