Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Transkrypcja aktów stanu cywilnego

1. Opis
Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji (urodzenie, zawarcie małżeństwa, zgon) może być przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w Polsce w drodze transkrypcji.
 
Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisowni imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.
 
Wniosek o wydanie transkrypcji składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Może go złożyć osoba, której akt dotyczy lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub faktyczny w transkrypcji aktu stanu cywilnego.
Wniosek o transkrypcję można także złożyć za pośrednictwem konsula.
 
2. Wymagane dokumenty:  
  1. wniosek do wybranego kierownika usc pobierz... (91kB) pdf
  2. oryginalny akt urodzenia, małżeństwa, zgonu
  3. urzędowe tłumaczenie aktu lub unijny akt bez konieczności tłumaczenia
W przypadku aktów, nie zawierających pełnych danych, może być niezbędne przedłożenie dodatkowych aktów, w celu uzupełnienia brakujących danych.
 
Zagraniczne akty stanu cywilnego sporządzone w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:  
  1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
  2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
  3. konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula
 
3. Opłaty:
50,- zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji.
 
4. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, tel. 525666084
 
5. Podstawa prawna:
art. 104-108 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 r. poz. 1741).
 
6. Termin odpowiedzi:
Załatwianie spraw odbywa się w oparciu o przepisy art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

7. Tryb odwoławczy:
 
Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przenosi się do rejestracji stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej. Odmowa transkrypcji w formie decyzji, na co służy odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szymborska (24 sierpnia 2016)
Opublikował: Jacek Malinowski (30 sierpnia 2016, 13:14:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1455