Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach

1. Opis:
Wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach.

2. Wymagane dokumenty:
Wniosek w sprawie interpretacji wyczerpująco przedstawiający zaistniały stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

3. Opłaty:
Wniosek podlega opłacie w wysokości 40,00 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Opłatę pobiera się od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.
  • Opłatę należy przekazać na konto:

    GMINA PAKOŚĆ
    BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ POMORSKI
    ODDZIAŁ W PAKOŚCI
    64 8170 1034 0050 0207 2000 0020
4. Miejsce załatwienia sprawy:
Złożenie wniosku w tej sprawie jest możliwe za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez złożenie go w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pakości.

Wniosek można również złożyć za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres skrytki:
  • /UMPAKOSC/SkrytkaESP
Informacja telefoniczna - tel. 525666082

5. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020r. poz. 1325 z późn. zmianami).

6. Termin odpowiedzi:
Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

7. Tryb odwoławczy:
Na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Inne informacje
Interpretacje indywidualne po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Klauzula informacyjna (625kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marlena Fiutakiewicz (16 lipca 2021)
Opublikował: Jacek Malinowski (16 lipca 2021, 10:55:14)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (16 lipca 2021, 11:02:17)
Zmieniono: Przeniesienie informacji do dedykowanego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 465