Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

1. Opis:
Udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
 
2. Wymagane dokumenty:
Do wniosku i dokumentów w nim wymienionych należy również dołączyć kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

3. Odpłatność:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U z 2007 r. Nr 235, poz. 1726 z późn. zm.) z wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pojazdem samochodowym pobiera się następujące opłaty:
1) dla przewozu regularnego:
Okres ważności zezwoleniaKwota za 1 pojazd samochodowy (obszar gminy)
do 1 roku100
do 2 lat150
do 3 lat
200
do 4 lat
250
do 5 lat
300

2) dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty, o której mowa w pkt 1.
3) za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę 10 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
4) za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
5) za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się, opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Opłat należy dokonywać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pakości lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pakości.
4. Miejsce załatwienia sprawy:
pok. nr 16 (I piętro), tel. (052) 566 60 88, osoba prowadząca: Bogusław Kawka.

5. Podstawa prawna
 • ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 874 z późn. zm.),
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U z 2007 r. Nr 235, poz. 1726 z późn. zm.)
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U z 2004 r. Nr 144, poz. 1519)
6. Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów, natomiast sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

7. Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Pakości w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia Stronie.

8. Uwagi:
Organem właściwym do wydania zezwolenia na przewozy regularne w zależności od zasięgu przewozów jest:
 • wójt - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy,
 • burmistrz albo prezydent miasta - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej,
 • burmistrz albo prezydent miasta, któremu powierzono to zadanie na mocy porozumienia, o którym mowa w art. 4 pkt 7a na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach określonych w art. 4 pkt 7a lit. a albo lit. b,
 • burmistrz albo prezydenta miasta, będącego siedzibą związku międzygminnego, o którym mowa w art. 4 pkt 7a - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gmin, które utworzyły związek międzygminny,
 • prezydent miasta na prawach powiatu, w uzgodnieniu z właściwym starostą ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu,
 • starosta, w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, z wyłączeniem linii komunikacyjnych określonych w lit. a-d1,
 • marszałek województwa, w uzgodnieniu ze starostami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczających poza obszar województwa,
 • marszałek województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, w uzgodnieniu z marszałkami województw właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa.

metryczka


Wytworzył: Bogusław Kawka (16 lipca 2013)
Opublikował: Jacek Malinowski (30 lipca 2013, 10:05:26)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (30 lipca 2013, 10:20:09)
Zmieniono: poprawa błędu pisarskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5012