Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Sporządzenie aktu zgonu

1. Opis:
Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu oraz protokółu zgłoszenia zgonu, w dniu w którym dokonano zgłoszenia.
Karta zgonu złożona musi być przez uprawniony podmiot do właściwego miejscowo kierownika urzędu stanu cywilnego  w terminie:
  • 3 dni od dnia jej sporządzenia, 
  • 24 godzin od daty sporządzenia, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej. 
Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.)
 
2. Wymagane dokumenty:
  • karta zgonu wydana przez lekarza stwierdzającego zgon, 
  • dokument tożsamości osoby zmarłej. 
3. Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej oraz tryb jej pobierania uregulowano w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628)
  • sporządzenie aktu zgonu – wolne od opłaty skarbowej, 
  • odpisy aktu zgonu wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu zgonu – wolne od opłaty skarbowej. 
4. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, tel. 525666084
 
5. Podstawa prawna:
Rozdział 6, art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741)
 
6. Termin odpowiedzi:
Załatwianie spraw odbywa się w oparciu o przepisy art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
7. Tryb odwoławczy:
Odmowa dokonania czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej, inne czynności w formie materialno-technicznej.  

metryczka


Wytworzył: admin (23 czerwca 2003)
Opublikował: Jacek Malinowski (23 czerwca 2003, 12:19:32)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (11 marca 2015, 11:30:20)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9452