Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Sporządzenie aktu urodzenia

1. Opis
Sporządzenie aktu urodzenia
 
Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia.  
Wykonanie tego obowiązku spoczywa na:
  • matce lub ojcu dziecka posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, 
  • matce lub ojcu dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 
  • w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
    Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika 
2. Wymagane dokumenty
Podstawowym dokumentem uprawniającym do sporządzenia aktu urodzenia jest „karta urodzenia” sporządzona przez uprawniony podmiot oraz dowody osobiste rodziców dziecka.
 
3. Opłaty
Wysokość opłaty skarbowej oraz jej tryb pobierania uregulowano w ustawie  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628)
  • sporządzenie aktu urodzenia – wolne od opłaty skarbowej, 
  • odpis aktu urodzenia wydawany bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia – wolne od opłaty skarbowej. 
4. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, tel. 525666084
 
5. Podstawa prawna:
Rozdział 6, art. 52-75 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz. U. 2014 r. poz. 1741)
 
6. Termin odpowiedzi:
Załatwianie spraw odbywa się w oparciu o przepisy art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

7. Tryb odwoławczy:
Odmowa dokonania czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej, pozostałe czynności w formie materialno-technicznej.

metryczka


Wytworzył: admin (23 czerwca 2003)
Opublikował: Jacek Malinowski (23 czerwca 2003, 12:13:14)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (11 marca 2015, 11:24:54)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9230