Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

1. Opis:
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

2. Wymagane dokumenty:
Osoba występująca o  winna przedłożyć:
Wzór wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego (26kB) pdf

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg,
  • posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie,
  • zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy - w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju.

oraz przedstawić do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość.

3. Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej oraz tryb jej pobierania uregulowano w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r, nr 225, poz 1635)

  • za wniosek - wolne od opłaty skarbowej, 
  • za załącznik - wolne od opłaty skarbowej, 
  • za wydaną decyzję - 39 zł

4. Stanowisko odpowiedzialne za załatwienie sprawy:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pakości, pokój nr 10, tel. 566 60 84

5. Informacje dodatkowe:
O wskazany wyżej dokument stanu cywilnego może się ubiegać osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, a także jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto wykaże w tym interes prawny.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (11 grudnia 2006)
Opublikował: Jacek Malinowski (11 grudnia 2006, 12:00:54)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (31 marca 2008, 12:01:36)
Zmieniono: usunięcie nieaktualnego konta bankowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7084