Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej

1. Opis:
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej

2. Wymagane dokumenty:
Osoba zainteresowana nabyciem gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej winna przedłożyć:

3. Opłaty:

  • za wniosek - 5,00 zł,

4. Stanowisko odpowiedzialne za załatwienie sprawy: 
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych i gospodarki nieruchomościami, pokój nr 18, tel. nr 566 60 89

5. Informacje dodatkowe:
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej reguluje art. 37 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). W drodze bezprzetargowej sprzedawane są nieruchomości m.in. na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz na rzecz kościołów i związków wyznaniowych na cele działalności sakralnej.
W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego istnieje konieczność podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Pakości. Sprawa kończy się zawarciem aktu notarialnego, którego koszt obciąża nabywcę gruntu.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (11 grudnia 2006)
Opublikował: Jacek Malinowski (11 grudnia 2006, 12:29:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6622