Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku  migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego  przy załatwianiu spraw w urzędzie. 
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  
Zgłoszenie może być dokonane w jednej z następujących form:
  • e-mail na adres: um@pakosc.pl
  • faxem na nr 52 566 60 75
  • drogą pocztową 
  • lub dostarczenie osobiście do siedziby Urzędu, sekretariat, Rynek 4, 88-170 Pakość. 
Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie tut. Urzędu  np. e-mail, fax, droga pocztowa) na trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych, przy wykorzystaniu druku załączonego poniżej.
 
W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. Osoby przybranej, czyli osoby, która została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.
 
W Urzędzie Miejskim w Pakości nie ma osoby przeszkolonej w zakresie SJM, Urząd korzysta z tłumaczy wpisanych do rejestru tłumaczy PJM, SJM i SKOGN, prowadzonego przez wojewodę lub indywidualnych zgłoszeń.  
 
Załącznik: wniosek (77kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szymborska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Jacek Malinowski (12 maja 2015, 08:40:16)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (16 lipca 2021, 11:02:39)
Zmieniono: Przeniesienie informacji do dedykowanego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12379