Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Zwrot podatku akcyzowego

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i złożyć odpowiedni wniosek:

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2020r. składamy w dwóch terminach:
  • od 3 lutego 2020r. do 2 marca 2020r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 31 stycznia 2020r.,
  • od 3 sierpnia 2020r. do 31 sierpnia 2020r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020r. do 31 lipca 2020r.
Określenie limitu zwrotu podatku akcyzowego w 2020r.

Limit zwrotu przysługującego producentowi rolnemu określa się na cały rok na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwotę limitu określa się w następujący sposób:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Kwotę zwrotu oblicza się na podstawie przedstawionych faktur VAT potwierdzających zakup oleju napędowego. Stawka zwrotu w roku 2020 wynosi 1,00 zł. Kwotę zwrotu oblicza się wg wzoru:

ilość litrów zakupionego oleju napędowego x 1,00 zł.

Obliczoną kwotę zwrotu porównuje się z kwotą limitu przypadającemu producentowi rolnemu.
  1. Jeżeli kwota zwrotu jest niższa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie zwrotu.
  2. Jeżeli kwota zwrotu jest większa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie limitu.
Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
  • 1-30 kwietnia 2020r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1-30 października 2020r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
Wymagane dokumenty:
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U z 2019r., poz.2188).
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2466) w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 2489).

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (15 września 2009)
Opublikował: Jacek Malinowski (15 września 2009, 10:49:12)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (27 stycznia 2020, 10:44:58)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6242