Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

1. Opis:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługuje:
 • osobom fizycznym i prawnym, które w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13 października 2005 r. były użytkownikami wieczystymi nieruchomości, a także ich następcom prawnym; 
 • osobom fizycznym i prawnym będącymi w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13 października 2005 r. właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcom prawnym; 
 • spółdzielniom mieszkaniowym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13 października 2005 r. właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcom prawnym. 
2. Wymagane dokumenty:  
 1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wniosek (87kB) pdf
 2. Oryginał aktualnego odpisu z księgi wieczystej (z ostatnich 3 miesięcy);
 3. Odpis aktu notarialnego ustanawiającego prawo użytkowania wieczystego;
 4. Aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów.
3. Opłaty:
Wydanie decyzji w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Opłaty należy dokonać gotówką  w kasie Urzędu Miejskiego w Pakości lub przelewem na konto Urzędu nr 64 8170 1034 0050 0207 2000 0020 BS w Pruszczu Pomorskim Oddział w Pakości.
 
4. Odpłatność:  
 1. Odpłatność ustalana jest na podstawie wartości rynkowej nieruchomości.
 2. Wartość rynkową nieruchomości pomniejsza się o kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego.
 3. Burmistrz Pakości, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pakości, może udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakość.
 4. Odpłatność może być rozłożona na 10 rat rocznych.
 5. Rozłożona na raty nie spłacona część odpłatności podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
5. Miejsce załatwienia sprawy:  
Urząd Miejski w Pakości
pok. nr 16 (I piętro)
tel. 525666088         
 
6. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83)
 
7. Termin i sposób załatwienia:
Wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; terminy załatwienia sprawy określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem Burmistrza Pakości, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (11 grudnia 2006)
Opublikował: Jacek Malinowski (11 grudnia 2006, 12:23:24)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (23 marca 2012, 07:50:20)
Zmieniono: aktualizacja wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7234