Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Zmiana imienia i nazwiska

1. Opis:
Zmiany imienia i nazwiska można dokonać tylko z ważnych powodów, w szczególności:
  • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka, 
  • na imię lub nazwisko używane, 
  • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione, 
  • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada. 
2. Wymagane dokumenty:
  • Wniosek (73kB) pdf
  • załączniki: odpisy zupełne aktów stanu cywilnego, ksero dowodu osobistego. 
W przypadku zmiany imienia lub nazwiska osobie, która  nie ukończyła 13 lat, wymagana jest zgoda obojga rodziców lub zgoda sądu.
W przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat, do zmiany imienia lub nazwiska jest także potrzebna zgoda dziecka.

3. Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628) , opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 37 zł.
 
4. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, tel. 525666084
 
5. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414 z późn zm. , Dz.U. z 2014 r. poz. 1741)
 
6. Termin odpowiedzi:
Załatwianie spraw odbywa się w oparciu o przepisy art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
7. Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szymborska (27 lutego 2012)
Opublikował: Jacek Malinowski (29 lutego 2012, 10:56:53)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (20 marca 2015, 12:15:30)
Zmieniono: Aktualizacja wzoru wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3950