Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej

1. Opis:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej.
 
2. Wymagane dokumenty:
Wniosek (601kB) pdf

3. Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r., Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) opłaty należy dokonywać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pakości lub przelewem na konto Urzędu nr 64 8170 1034 0050 0207 2000 0020 BS w Pruszczu Pomorskim Oddział w Pakości.

4. Miejsce załatwienia sprawy:
pok. nr 16 (I piętro), tel. 525666088

5. Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 21marca1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn zm.)
  6. Termin i sposób załatwienia:
  Wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej; terminy załatwienia sprawy określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

  metryczka


  Wytworzył: Bogusław Kawka (19 marca 2012)
  Opublikował: Jacek Malinowski (26 marca 2012, 08:49:08)

  Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (6 grudnia 2022, 11:57:14)
  Zmieniono: Publikacja zaktualizowanego wniosku

  rejestr zmian tej informacji »


  Liczba odsłon: 5131