Wydanie dowodu osobistego | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zawarcie związku małżeńskiego | Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Sporządzenie aktu zgonu | Sporządzenie aktu urodzenia
Zaświadczenie o niewystępowaniu zaległości w zobowiązaniach podatkowych
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Decyzja o warunkach zbudowy
Udostępnienie informacji publicznej
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Decyzja - zezwolenie na utrzymywanie psa/prowadzenie hodowli psów rasy uznanej za agresywną
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż gruntów niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
Wydanie opinii o podziale nieruchomości
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów / Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zwrot podatku akcyzowego | Informacja o miejscach występowania azbestu
Dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Załatwianie skarg i wniosków | Zmiana imienia i nazwiska
Lokalizacja w pasie drogowym | Zajęcie pasa drogowego
Lokalizacja zjazdu z drogi | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Zgromadzenia | Transkrypcja aktów stanu cywilnego | Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Realizacja uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji
Nadanie numeru porządkowego | Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenie nieruchomości

Procedury związane z Rejestrem żłobków i klubów dziecięcych

Wymagane dokumenty:
Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020, poz. 326). Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego:

eWnioski

Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć w formie elektronicznej przede wszystkim:
  • decyzję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
  • decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego lub opinię prezydenta w przypadku klubu dziecięcego,
  • zaświadczenie o niekaralności (jeśli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy jest osobą fizyczną),
  • oświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis.
Do wniosku dołącza się:
  • oryginały dokumentów w postaci elektronicznej
  • lub uwierzytelnione elektroniczne kopie dokumentów
Burmistrz Pakości wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru w terminie 7 dni od złożenia wniosku (elektronicznie).
Jeśli podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Burmistrz Pakości odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:
W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:
  1. wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art.27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9 ustawy;
  2. dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za   pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku  danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy.
Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru:
Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:
złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie;   nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Dokumenty (wniosek o wpis, wniosek o wykreślenie, informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze) składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego emp@tia.

Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym.
W celu sprawdzenia zgodności danych, burmistrz może żądać dodatkowych dokumentów. Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy burmistrz może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych.

Miejsce złożenia dokumentów
Złożenie dokumentów następuje w postaci elektronicznej wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego eWnioski
Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Opłaty
Jednorazowa opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych to 250,00 zł. 
Uchwała

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:
Gmina Pakość, ul. Rynek 4,
88-170 Pakość
64 8170 1034 0050 0207 2000 0020
 
Termin i sposób załatwienia
Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. Zaświadczenie przesyłane jest w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020, poz. 326).

Inne informacje
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych publikowany jest na stronie emp@tia

Szczegółowych informacji na temat Rejestru żłobków i Klubów dziecięcych udziela Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość tel. 52 307 07 28

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chlebicka (6 października 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (6 października 2020, 08:47:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 689